Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten en iedere overeenkomst.

Aanpassingen

Wijzigingen die buiten deze offerte vallen, geldt een uurtarief van €25,00 (excl. BTW) (per opdracht wordt minimaal 1 uur gefactureerd).

Privacy

KW Creations zal geen enkel adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, of andere informatie ingewonnen via deze site doorgeven aan derden, op laten nemen in lijsten van derden. KW Creations respecteert en verzekert de privacy van de eigenaars van de gegevens verstrekt via deze site.

Offerte, overeenkomst en bevestiging

Offertes zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig. Er kunnen wijzigingen in de prijsopgaven ontstaan door onvoorziene veranderingen in werkzaamheden. Deze meerkosten zullen na overleg met de opdrachtgever worden doorberekend, tegen het uurtarief van de specifieke taak. Genoemde tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. Prijzen zijn excl. btw.

De opdrachten moeten door de opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Indien er geen opdrachtbevestiging is ontvangen door KW Creations, maar de opdrachtgever stemt ermee in om de opdracht de starten, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

Copyright, gedeponeerde merken

De klant bevestigt bij zijn opdracht dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal) die aan KW Creations geleverd worden eigendom zijn van de klant. De klant mag geen gebruik maken van materiaal dat zou ingaan tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. KW Creations is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit onrechtmatig aanleveren van dergelijk materiaal. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst, foto’s, grafisch materiaal) op zijn/haar website en KW Creations kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Gebruik en licentie

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen (ontwerpen) en websites te gebruiken:

  • Als er niet wordt voldaan aan de (betalings)verplichtingen die in de overeenkomst zijn afgesproken.
  • Als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.

De opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

Wijzigingen

Wijziging van de overeenkomst indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. Prijzen en deadlines zijn derhalve onder voorbehoud van wijzigingen.

Auteursrecht & intellectueel eigendom

Het auteursrecht van alle door KW Creations ontwikkelde grafische uitingen (ontwerpen) en websites ligt volledig bij KW Creations. Alle rechten voorbehouden. Er mogen geen ontwerpen of websites zonder uitdrukkelijke toestemming van KW Creations worden gewijzigd, gekopieerd of aangepast worden.
KW Creations is ten alle tijde gerechtigd om haar naam op de gerealiseerde grafische uitingen en websites te vermelden. KW Creations behoudt zich tevens het recht de gerealiseerde projecten op te nemen in het portfolio.

Opzegging

In geval van tussentijdse opzegging heeft KW Creations naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op het honorarium dat staat voor het gedeelte van de verrichte werkzaamheden.

Betaling

Betaling van het restantbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze 14 dagen is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Alle door KW Creations gemaakte kosten, zoals (buiten) gerechtelijk kosten, proceskosten, de kosten voor juridische bijstand, incassobureaus en deurwaarders die gemaakt worden in verband met late betalingen zijn voor de opdrachtgever.

Websites

Voor websites dragen we er zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers, maar we zijn niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers. We garanderen op geen enkele wijze dat het door ons gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.

Wij kunnen niet garanderen dat een website hoog in Google eindigt. Dit door steeds veranderende technieken van Google. Wel kunnen wij garanderen dat de website SEO vriendelijk is en zo optimaal mogelijk is gemaakt voor Google als in ons bereik ligt.

Drukwerk

KW Creations drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het drukwerk. Hierbij is KW Creations op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De klant gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de klant. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.

Aansprakelijkheid

KW Creations is niet aansprakelijk voor:

  • Van, door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben.
  • Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever. En alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.
  • Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan KW Creations.
  • Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekst of gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring hee! gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik hee! gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneembaar zijn geweest.
  • KW Creations is uitsluitend aansprakelijk voor directe, toerekenbare schade. KW Creations is niet aansprakelijk voor indirect schade zoals gederfde winst, gevolgschade. Zes maanden na voltooiing van de opdracht verloopt elke aansprakelijkheid voor KW Creations.